Informatief

  • Ter bevestiging van de datumreservatie vragen wij u een voorschot binnen de week na ondertekening van uw offerte ten bedrage van 50% van het totaal bedrag vermeerderd met het bedrag van de eventuele zaal of tentenverhuur op rekeningnummer van Dexia 068-2336164-43 met vermelding van uw evenementendatum en uw offerte-nr. (uw offerte-nr. vindt u rechts bovenaan het eerste blad)
  • Het aantal gasten dat 5 werkdagen voor de uitvoering bekend is geldt als minimum voor het berekenen van de eindfactuur
  • Alle prijzen zijn exclusief 21 % btw
  • Offertes zijn geldig 2 maand na datum van opmaak
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiĆ«le schade aan derden
  • Elke verhoging van de lonen of grondstoffen worden u op voorhand meegedeeld en automatisch aangepast.
  • Elk order dient ondertekend voor akkoord toegestuurd worden.

Algemene Voorwaarden

betaling: al onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering van de goederen,tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
klacht: alle klachten dienen om als geldig aanvaard te worden, te geschieden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen die volgen op de levering, of in geval van betwisting van de facturen, binnen de 5 dagen die volgen op de verzending van deze. De introductie van een betwisting om welke reden ook, geeft aan de koper niet het recht om de betaling van de vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.
niet- betaling: de niet-betaling op vervaldag zal automatisch,zonder voorafgaande ingebrekestellingen, een verhoging van 15% met zich meebrengen met een minimum van 100 euro ten titel van strafrechterlijke boeten en een verwijlintrest van 12%. Alle betalingsvoorwaarden eerder toegestaan zullen ook ingetrokken worden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en alle facturen onmiddellijk opeisbaar in hun geheel. De strafrechterlijke boeten en verwijlintresten, met hun betrekking tot de facturen voor dewelke betalingsvoorwaarden waren toegestaan, zullen terugwerkend zijn en aanvang nemen op de dag van levering.
voorschot: in geval van annulering of opzegging vanwege de koper en, zonder af te wijken, in desbetreffendgeval, aan onze rechten van bijkomende vergoedingen, zullen de voorschotten betaald bij de bestelling en of reservatie niet terugbetaald worden.
wijzigingen: het aantal personen op de bestelbon zal het gefactureerde aantal betekenen, zonder mogelijke betwistingen, elke wijziging zal per schrijven dienen te gebeuren en in ons bezit zijn 5 dagen voor de voorziene prestatie.